این خاندان ِنماد که اتجور رُز هسته.

تئودور ِخاندان (انگلیسی جه: House of tudor) اتا انگلیسی خانواده نوم بی‌یه که تا قرن شونزده میون سال‌های ۱۴۸۵ تا ۱۶۰۳ (میلادی) دَیینه. وشون ِاصل و نسب ولزی بینه. این خاندان جه چن نفر بتونستنه بریتانیای ِشائی جه بَرِسِن.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تئودور خاندان خَوری دَره ره پیدا هاکنین.