تئودور ِخاندان (انگلیسی جه: House of tudor) اتا انگلیسی خانواده نوم بی‌یه که تا قرن شونزده میون سال‌های ۱۴۸۵ تا ۱۶۰۳ (میلادی) دَیینه. وشون ِاصل و نسب ولزی بینه. این خاندان جه چن نفر بتونستنه بریتانیای ِشائی جه بَرِسِن.

این خاندان ِنماد که اتجور رُز هسته.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تئودور خاندان خَوری دَره ره پیدا هاکنین.