بیکینی یا دِ تیکه مایو (فرانسوی جه: Bikini)‏ اتجور زنونه زیرپوش هسته که دِتا قِسمت دانّه که اتا قسمت ججو، و ات قسمت دیگه بدن ِمیونی بخش ره پوشِنِنده. بقیه قسمتون هم لخت موندنّه. زنان معمولاً وه ره گرم ِهِوا دله یا هولی وسّه تن کانّه.

اتا زنا که بیکینی جه هولی کانده

بکینی پرطرفدارترین لباسون جه هسته. ات سالونه بکینی وسّه حدوداً ۸۱۱ میلیون دلار پول رد و بدل وانه.[۱] بعضی ورزشون دله ساحلی والیوال واری، ونجه استفاده کانّه.[۲]

هفت جور ججوبند ِبیکینی و شیش جور شورتی بیکینی وجود دانّه. معمولا بیکینی ره شورت تانگا جه استفاده کانّه. "میکروکینی" هم آمریکا و برزیل دله محبوب هسته.

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. Fashion shocker of '۴۶: the naked belly button سانفرانسیسکو کرونیکل
  2. Bikini girls making waves بی‌بی‌سی

دپیته‌چرخه‌توئوندچی‌ین

شابلون:لباس زیرون