بیسکای دریا مونا اورپا قاره دله دره.وه فرانسه غرب دله جا دارنه. وره گاسکنی دریا مونا هم گنه. وه اطلس اوقیانوس او پیش بموئن جا درست بیه.