بکوشته‌بئی جنگ دله

بکوشت‌بئی جنگ دله (آنگلوساکسون‌ِ‌کشورون دله KIA نشون دننه وه ره) کسونی ره گاننه که جنگون دله بکوشت بئینه. وشون توننه سرباز بائن یا عادی‌ِ‌آدم.

نمادی که امریکایی بکوشته‌بئیون جهونی جنگ دوم دله کار زونه.