اصلی منوی ِوا هاکردن
Istanbul and Bosporus big.jpg

بسفر اتا تنگه هسه سیو دریا غربی‌جنوب دله و مرمره دریا ره سیو دریا جه وصل کنه. این شهر ِدِ وَر استامبول ِشهر کَته.