بِز (علمی نوم: Capra aegagrus hircus) اتا اهلی حیوون نوم هسته که زوج‌سمون راسته (Artiodactyla)، گوسانون خنواده (Bovidae)، بزون زیرخنواده (Caprinae)، بزون جنس (Capra) دله دره.

نر بز

وچه‌بز ره بـِزکاله یا بزکله گانّه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • تبرستون لغتنومه؛ بزکاله
  • Wikipedia contributors, "Goat", Wikipedia, The Free Encyclopedia, (نسخه ۸ ژوئیه ۲۰۰۶).