اینترنتی رادیوی اتجور رادیویی ایستگائون ِنوم هسته که وشون ِمخاطبون ونه اینترنت جه برنومه‌ئون ره بَییرن، گوش هادِن. اینترنتی رادیوئون بتونّه آنلاین یا آفلاین بائِن که آفلاین ِایستگائون ره بتونّه تلمبار (= آرشیو) واری کار هاکِنِن و وشون‌ها برنومه‌ئون ره بنشنه دانلود هاکردن.

اتا دستگا که قدیمی رادیوها ره موندِنه ولی اینترنت جه وصل هسته و اونتی برنومه پخش کانده.

اینتی رادیوئون اولین بار سال 1993 میلادی، آمریکا دله، بساته بَیینه. اولین کانال نوم «اینترنت تالک رادیو» بی‌یه. اینترنتی رادیویِ استفاده وسّه ونه شمه اینترنت ِسرعت خله بائه.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکیپدیا