اقتصاد یا ایقتصاد دانشی هسه که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازون نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات ‌پردازنه.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر بين رضایت و مطلوبیت انساناهه. اینتا دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم بونه.

اقتصاد خرددچی‌ین

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانا و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزيع توليدات و درآمد در بين اوناا ‌پردازنه. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگرون و توليد کنندگان سرمايه، و همچنين مصرف کنندگان نهايی نگاه كنه. همينتي به شرکت‌ای اقتصادی به عنوان مصرف کنند گان سرمايه و کار، و توليد کنندگان محصول نگاه كنه. [۲]

اقتصاد کلاندچی‌ین

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی اتا کشور ‌پردازنه. حیطه بررسی اقتصاد جهانی ره اقتصاد بین‌الملل به عهده داينه.

اقتصاد زیر چله‌ئوندچی‌ین

اقتصادی مکاتبدچی‌ین

پانویسدچی‌ین

  1. Business Encyclopedia, Economics, Encyclopedia of Business and Finance. The Gale Group, Inc, 2001.
  2. MicroEconomics, Encyclopedia Britannica

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Economics»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۱۴ می‌۲۰۰۸).