اونه ما
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
تبری تقویم

اونه ما، تبری سال ره هشتمین ما هَسّه و ۳۰ بهمن - ۲۹ اسفند ماه هجری شمسی جه بِرایری کِنده.

خور دکتون / xaver daketun دچی‌ین

بزائون / Bezä'un دچی‌ین

بمرده ئون / Bamerde'un دچی‌ین