اورلندو مجیک، (انگلیسی جه: Orlando Magic) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر اورلندو هسته که فلوریدا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم شرق کونفرانس کنفرانس دله دره و جنوب شرقی منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اورلندو مجیک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.