‏۳۱″ ۵۵′ ۸۶°شرقی ‏۱۷″ ۵۹′ ۲۷°شمالی / ۸۶٫۹۲۵۲۸غرب ۲۷٫۹۸۸۰۶جنوب / −۸۶٫۹۲۵۲۸;−۲۷٫۹۸۸۰۶

ونه قله که جهون ِچاچ حیساب وونه.

اورست یا ساگارماتا (सगरमाथा که ونه معنی وونه آسمون ِسر) کوه نوم هسه که هیمالیا رشته‌کوه شنه و نپال و تبت میون دره. ونه بلندی ۸۸۴۸ متر هسه و جهون دله گت‌ترین کوه هسته.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اورست خَوری دَره ره پیدا هاکنین.