اندرو جانسون متحده ایالات آمریکای ۱۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که بیستمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب و ملی متحد حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، اندرو جانسون ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

اندرو جانسون
اندرو جانسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹
ترتیب ۱۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) اندرو جانسون
سیاسی جناح دموکرات حزب و ملی متحد حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین