اندرو جانسون متحده ایالات آمریکای ۱۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که بیستمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب و ملی متحد حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، اندرو جانسون ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

اندرو جانسون
اندرو جانسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جامتحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر۱۵ آوریل ۱۸۶۵ تا ۴ مارس ۱۸۶۹
ترتیب۱۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون)اندرو جانسون
سیاسی جناحدموکرات حزب و ملی متحد حزب

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین