الوین پلانتینگا (انگلیسی|Alvin Plantinga) آمریکایی گت دین فیلسوف ، بیستم قرن دله، نوم هاسه.

Alvin Plantinga

زندگیدچی‌ین

الوین پلانتینگا ۱۹۳۲ (میلادی) سال دله آمریکای دله بزا بـَئی یه.

وه اسا دانشگاه نوتردام ره دین ِفلسفه ی مرکز ِمودیر هسته.

اندیشهدچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین