المپیک نمادون، پرچمون و نشانه‌ئون، سمبلونی هستنه که المپیک بین‌المللی کمیته این بازیون افتتاح سَره استفاده هاکرده. مشعل و بعضی تم‌ها و زیتونی تاج واری چی‌ئون بازی‌ئون ِسَره استفاده وانّه ولی بعضی چیزون، المپیک ِپرچم واری، طول سال هم کار بکشی‌یه وونّه.

Olympic Rings.svg

المپیک شعاردچی‌ین

المپیک شعار سه تا لاتین کلموئه: Citius, Altius, Fortius که ونه معنی سریعته، بالاته، قویته هسته. این سه‌تا کلمه ره پیر دی کوبرتین المپیک بین‌المللی کمیته‌ی سازنده سال ۱۹۸۴ پیشنهاد هاکرده.

پیوند به بیروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که المپیک نمادون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • انگلیسی ویکی‌پدیا