المپیک نمادون، پرچمون و نشانه‌ئون، سمبلونی هستنه که المپیک بین‌المللی کمیته این بازیون افتتاح سَره استفاده هاکرده. مشعل و بعضی تم‌ها و زیتونی تاج واری چی‌ئون بازی‌ئون ِسَره استفاده وانّه ولی بعضی چیزون، المپیک ِپرچم واری، طول سال هم کار بکشی‌یه وونّه.

المپیک شعار دچی‌ین

المپیک شعار سه تا لاتین کلموئه: Citius, Altius, Fortius که ونه معنی سریعته، بالاته، قویته هسته. این سه‌تا کلمه ره پیر دی کوبرتین المپیک بین‌المللی کمیته‌ی سازنده سال ۱۹۸۴ پیشنهاد هاکرده.

پیوند به بیرون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا