أبو إسحق إبراهیم بن محمد الفارسی که وه ره گاتنه اصطخری اتا ایرانی جوغرافی‌دون بی‌یه که سدهٔ ۴ هجری قمری و ۱۰ میلادی گادِر زندگی کارده.

تبرستون نقشه، اصطخری کتاب دله.

وه ابن حوقل جه هم‌دوره بی‌یه. وشون همدیگه ره هند دله بدینه و خله جاهان همدیگه واری بنویشتنه و همدیگه واری سفر هاکردنه و حتی وشون کتابون نوم هم ات‌تی هستنه. اصطخری هند تا اطلس اوقیانوس ره بدی‌یه و ویشته نقشه کشی‌یه.

منابعدچی‌ین