شوتزشتافل (به آلمانی: Schutzstaffel) به معنی گردون حفاظتی یا به اختصار اس‌اس اتا از سازمان‌ئون شبه نظامی اصلی حکومت رایش سوم بی‌یه که توسط هاینریش هیملر بساته بیّه و اداره بی‌یه. این سازمان بین سال‌ئون ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۵ فعال بی‌یه.

اس‌اس پرچم

اس‌اس سال ۱۹۲۵ به عنوان گارد شخصی آدولف هیتلر تشکیل بیّه.

وافن اس‌اس از زیرشاخه‌ئون اصلی اس‌اس هسته.

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اس‌اس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.