شوتزشتافل (به آلمانی: Schutzstaffel) به معنی حفاظتی گردون یا به اختصار اس‌اس اتا از سازمان‌ئون شبه نظامی اصلی حکومت رایش سوم بی‌یه که توسط هاینریش هیملر بساته بیّه و اداره بی‌یه. این سازمان بین سال‌ئون ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۵ فعال بی‌یه. ونه رئیس هاینریش هیملر بی‌یه.

اس‌اس
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

  مقدار دچی‌ین (P154) ویکی دیتا دله

کشور نازی آلمان  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بساتن سال ۴ آوریل ۱۹۲۵  مقدار دچی‌ین (P571) ویکی دیتا دله
رقد بوردن ۸ مه ۱۹۴۵ و ۱۰ اکتبر ۱۹۴۵  مقدار دچی‌ین (P576) ویکی دیتا دله
اعضایِ تعداد 800000   مقدار دچی‌ین (P2124) ویکی دیتا دله
رییس ستاد برلین و مونیخ  مقدار دچی‌ین (P159) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P41) ویکی دیتا دله

اس‌اس سال ۱۹۲۵ به عنوان گارد شخصی آدولف هیتلر تشکیل بیّه.

وافن اس‌اس، اس‌اس ِاتا اصلی جیرچله بی‌یه.

منابع

دچی‌ین