اساره ونه اته روز نابود بووه . اون روز اساره انه سوخت مصرف هکرده کا گرانش نیرو ره نتودنه تاب بیاره و شه دله شونه از هم پاشنه. اگه کچک اساره باوه اسپه کوتوله (اینگلیسی جه: White dwarf) ره تبدیل بونه.