اسپارتاکوس (یونانی: Σπάρτακος) لاتین: Spartacus}} (۱۰۹-۷۱ پیش از میلاد) برده‌ای بی‌یه که علیه روم راس بیّه و رهبری انقلاب ضدبرده‌داری سوم ره بر عهده داشته.

اسپارتاکوس
Spartacus statue by Denis Foyatier.jpg
اسپارتاکوس، اثر دنیس فوراتیر، ۱۸۳۰
کنارهکتن ِزمون ۱۰۹ پیش از میلاد
بمردن ِزمون ۷۱ پیش از میلاد
تابعیت تراسی
فرماندهی رهبری انقلاب ضدبرده‌داری سوم

قیام اسپارتاکوسدچی‌ین

آغاز قیامدچی‌ین

قیام اسپارتاکوس سال ۷۳ پیش از میلاد شروع بیّه. اسپارتاکوس از اهالی شومال اژه دریا و از مردم تراسی بی‌یه. وه جنگ دله اسیر ارتش روم بیّه و سپس به جمع گلادیاتورون اضافه بیّه. روم دله مرکز آموزشی گلادیاتورون دله (که ونه میون برده‌ئون ره مبارزه با هم‌دیگر وسّه آماده کاردنه) کار کارده. بعداز ظلمی و ستمی که به برده‌ئون روم بی‌یه، اسپارتاکوس اتا گت ِقیام هاکرده و راه آزادی این گروه وسّه، خله پیروزی‌ئون بَیته.

گسترش قیامدچی‌ین

 
شکست اسپارتاکوس

پیام قیام ضدبرده‌داری اسپارتاکوس به سرعت سرتاسر ایتالیا دپیته. برده‌ئون، کشورون اطراف دله، دست به شورش بزونه و شه اربابون ره بکوشتنه و وشون ِسره‌ئون و انبارون ره تش بکشینه. هزارون برده، از رنگ و نژادون مختلف، به سپاه اسپارتاکوس اضافه بَینه و تحت رهبری وه مبارزه ره شروع هاکردنه. سنای روم چندین سپاه به مقابله وشون برسنی‌یه، اما برده‌ئون همهٔ این سپاهیون ره بشکنینه. بدین ترتیب، اسپارتاکوس چن سال برابر سپاه منظم و مجهز روم هرسائه.

پایان قیامدچی‌ین

اون گادِر، مارکوس لیسینیوس کراسوس فرماندهی سپاهیون روم ره درهم بشکستن انقلاب برده‌ئون وسّه دست هایته. وه سال ۷۱پیش از میلاد اسپارتاکوس ره اتا جنگ دله شکست هدائه.

اسپارتاکوس همراه با بیش از ۶۰۰۰ نفر به صلیب بکشی‌یه بیّه و قیامش تموم بیّه، این در حالی بی‌یه که هیچکادوم از ونه همراهون حاضر به معرفی وه به رومیون نَینه. با این حال ۵۰۰۰ برده هم از دستگیری فرار هاکردنه. اگر چه اسپارتاکوس بمرده ولی درنهایت زمونی برسی‌یه که روم ِدیوارون رِقد بورده و این کار به دست غلامون و سرفون و کشاورزون و اقوام وحشی، که با وشون بینه، صورت بَیته.

پیوند به بیروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اسپارتاکوس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین

  • ایزدی، حسین، اسپارتاکوس، تهران، کتاب همراه، ۱۳۸۶.