اسپاتیفای اتا مبایلی اپ هسته که موزیک پخش کانده.

اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.