;" |
اسپ

اتا جور اسب
;" | طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: طنابدارون
زیرچله: مهره‌دارون
راسته: تک‌سمون

اسپ اتا پستاندار هسه که خله قدمال و سریع هسه. اتا عادی اسب حدود ۵۰۰ کیلوگرم وزن داینه و ۲۵ تا ۳۰ سال عمر کنه. ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد آدمون بتتنه اینتا حیون ره رام هاکنن ولی هلا بعضی گونه اسب درنه که وحشی هسنه (شوالسکی اسب دسوری). اسب حواس آدم تون قوی تر هسه. اسب خشکه ی پستاندارون دله گت ترین چش ره داینه.

خراکدچی‌ین

 
اسب ره چوگان دله هم کار زننه.

اسب کل روز دره چینه و ونه خراک واش هسه. اتا ۴۵۰ کیلوگرمی اسب روزی ۷ تا ۱۱ کیلو خراک و ۳۸ تا ۴۵ لیتر او خینه.

منابعدچی‌ین

«فارسی ویکی پدیا» اسب