ارسلان خلعتبری اتا مازرونی نویسنده هسته که سال ۱۲۸۳ تنکابن (شهسوار) دله دنیا بموئه. وه سپهسالار تنکابنی ِزک و زا جه هسته و ونه پییر نوم «علیقلی امیرسعد» بی‌یه. وه وکیل بی‌یه و ونه کتابون هم ویشته همین موضوع ِشِنِه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۱.