احمد خانی (بزائه ۱۶۵۱ - بمرده ۱۷۰۷) اتا کوردی شاعر بی‌یه که گت‌ترین کوردی داستان ره کورمانجی گویش جه بنویشته و ونه نوم ره مم و زین بی‌یشته.

Statue of Kurdish poet and writer Ahmadi Xani in Sulaymaniyah, Kurdistan, Iraq.JPG

منابعدچی‌ین