اتوکراسی (فرانسوی جه: autocratie) اتی حکومتون نوم هسته که ات نفر تمومِ قدرت و اختیارات ره مملکت دله بَییته و شه میس دله دارنه. اتوکراتِ حکومت بتونده وفاداری مردمون جه بساته بَوو، یا وشون ِترس جه شکل بَییت بائه. اتا اتوکراتِ دولت تونده قراردادون اجتماعی و سنت‌های قدیمی په شکل بَییره که اینتی مشروعیت دارنه ولی اگه زورپشتی ات نفر حکومت سر بئه و اتوکرات بَوو، وه ره دیکتاتور خوندنّه. اتا اتوکراسی دله، هیچ محدودیت و قانونی حاکم وسّه وجود ندارنه و ونه دل هر چی ونه، انجام دِنه.

منابع دچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا