اتا کیجا کتونی پاوجار جا

اتا کیجا کتونی پاوجارئون جا ماتا ایرونی فیلم هسه کا رسول صدر عاملی بساته. اینتا فیلم 1378 اکران بویه . اینتا فیلم بروتن تهرون سینمائون دله 195 ملیون تومن بیه .

اتا کیجا کتونی پاوجار جا
کلیات
ژانر
اکران
زوون
کشور
عوامل
کارگردان
ستاره‌ئون

آسنی دچی‌ین

ایدین . تداعی پارک دله هدی جا آشنا بوینه و ...............

اکترون دچی‌ین

اکترون نخش
پگاه آهنگرانی تداعی
مجید حاجی زاده آیدین
اکرم محمدی مهپاره
عبدالرضا اکبری یوسف
پویا کرمی نسیم
داریوش مودبیان مرد مودب
بهمن زرین پور نگهبان
محمود جعفری پدر تداعی
محمود عزیزی پدر آیدین
مهدی میامی گارسون

ممبعئون دچی‌ین