ابولفضل لسانی اتا مازرونی نویسنده بی‌یه. وه سال ۱۲۷۶ آمل دله دنیا بموئه و ۲۲سالگی گادِر تهران دله، وکیل بیّه. وه سال ۱۳۰۱ «کار» ِمجله ره تأسیس هاکرده. ونه بنویشته‌ئون جه «گناهکار ِمار»، «سیو طلا یا سیو بِلا» و... هستنه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۴-۵.