ابولحسن عمیدی نوری اتا مازرونی محقق بی‌یه که سال ۱۲۸۲ دنیا بموئه. وه تهران دله شه درس ره بخوندسته و وکیل بیّه. وه اتا روزنومه بساته که ونه نوم «داد» بی‌یه. وه چنتا کتاب هم دانّه که وشون‌ها نوم «تخت‌جمشید» و «جرم و مجازات» هسته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۴.