آلانیا یا آلانون اتا قرون وسطایی حکومت نوم بی‌یه که قفقاز دله جا داشته، اسا ونه سامون نوم ره اوستیا بیشتنه. اینتا حکومت قرون وسطی گادر دیّه. قرن ۸ یا ۹ جه تا اون گادر که سالون 1238 و 1239 میلادی، مغولون وشون ره رِقِد بدانه، وشون نیشتنگاء مقس (=مس) بی‌یه.

Pontic steppe region around 650 AD.png

منابعدچی‌ین