کنراد آدنائر ۱۹۴۹ جه تا ۱۹۶۳ اولین بوندسکنزلر (سرپرست) بی‌یه و ۱۹۵۱ جه تا ۱۹۵۵ خارجی کارون وزیر همونتا گادر دله بود.

کنراد آدنائر
Konrad Adenauer
Bundesarchiv B 145 Bild-F005630-0005, Konrad Adenauer.jpg
شناسنومه
کامل نوم کنراد آدنائر
بزاروز ۵ جانواری ۱۸۷۶
بزاجا کولوگنه، گرما امپیره
بمردن تاریخ کنراد آدنائر
بمردن جا باد هوننف, آلمان
همسر اما ویر
اوگسته زینسر
سیاسی اطلاعات
سمت چنکاللور اف گرمانی
۱۵ سپتامبر ۱۹۴۹ تا ۱۱ اکتبر ۱۹۶۳ اند ۱۹۶۳

آدنائر سومین وچه دبیر دادگاه پنجتا وچون کلن دله بی‌یه. ونه مارو پی‌یر کاتولیک بینه. کنراد آداناور شه سیاسی کار ره را ۱۹۰۶ جه کلن شهر دله شروع هاکارده. ۱۹۱۷ جه تا ۱۹۳۳ و دوباره ۱۹۴۵ دله کلن شردار بی‌یه. آدنائر عضو کاتولیک زنتروم حزب بود. وقتی نازی حزب قدرت ره بئیته، شه کار ره دست جه هدائه. اول نازیون جه کار کارده، ولی اونتا گادر هیتلر بکوشتن وسته توطئه هاکاردنه و شکست بخردنه(۱۹۴۴ میلودی) شه امنیت وسته مخفی بئیه.

منبع‌وندچی‌ین