کادا

سره‌ی اتا قسمت که دیفار جه سیوا بوئه

کادا (انگلیسی جه: room) (عربی جه: الغرفة)اتت جا سره دله ره گننه که دله‌یی دیفار جه دیگر جائون جه جدا وانه.

اتتا کادا.