ژان اول (انگلیسی جه: PapaIOANNES) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه توسکانی دله دنیا بموئه و۱۳ آگوست ۵۲۳ تا ۱۸ می ۵۲۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Ioannes I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین