ژان اول (انگلیسی جه: PapaIOANNES) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه توسکانی دله دنیا بموئه و۱۳ آگوست ۵۲۳ تا ۱۸ می ۵۲۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون دچی‌ین