اصلی منوی ِوا هاکردن

پیونگ یانگ أتا شهر نوم هسه شمالی کوره دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر شمالی کوره غرب دله دره.وه شمالی کوره نیشتەگا هسه.

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین


شمالي کوره شهرون

پيونگ يانگ| ونسان