پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴

  • مازرون دریای ِچارمین اجلاس برگزار بیّه که ونه دله مازرون ِدریای ِهم‌سامون‌ها توافقاتی داشتنه و گانّه که این جلسه، که آستراخان دله بی‌یه، خار-خار ِنتیجه داشته. (روسیه ونگ)