پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۱ سپتامبر ۲۰۱۵

  • داعش چنتا تاریخی معبد ره پالمیرایِ شهر دله رِقِد بِدائه. این چندمین بار هسته که داعش تاریخی معابد ره خِراب کانده چون وشون گانّه اینان ساختمون‌ها شِرک ِسمبل هستنه. متحد ملل سازمان گانه ماهواره‌ئون سِراق دِنّه که چتی اسا بل ِمعبد جه هچّی نموندِسته. این معابد رومیون ِگادِر شِنه. (یورونیوز)
  • چارتا آلترناتیو (=جایگزین) نیوزلند ِپرچم وسّه انتخاب بَیینه و قِرار هسته که مردِم اتا رفراندوم دله اتا ره انتخاب هاکِنِن که این کشور ِجدید ِپرچم بَواشه. نیوزلند ِپرچم بریتانیایِ مستعمره بی‌ین تاسا تغییر نَکارده و ونه دله اون کشور ِسمبل‌ئون بَدی‌یه وانه. (نیوزلند تی‌وی)
  • پاپ فرانسیس بائوته زنانی که شه وَچه ره سقط هاکردنه، بتونّه اعتراف هاکِنِن تا خدا وشون ره ببخشه. (واشنگتن پست)