اصلی منوی ِوا هاکردن
  • کرواسی پناهندگون دَم ره بَییته. اسلونی هم شه قطارون ره هِرِسّنی‌یه تا اونان ره این وَر-اون وَر نَکانِن.