پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵

  • سربرنیتسای ِبیستمین سالگرد:
  • متحد ملل سازمان خله تلاش هاکرده تا بتونسته یمن دله اتا آتش‌بس اعلام هاکنه و قِرار بیّه تا مارمضون تموم نیّه ادامه داره، ولی عربستون هَنتا چن دَقه نُگذِشت بی‌یه، آتش‌بس ره رِقِدبِدا و بهانه بییاردِن جه ات‌خله شهرون ره حمله هاکرده. یمن ِهشتاد درصد مردمون غذا و دِوا لازم دارنه، اگه‌نا میرنه. (یورونیوز)
  • بنگلادش دله رسم هسته که پولدارون مارمضون لباس خیرات کانّه. مردِم اَنده این کشور دله لباس بَییتِن وسّه هجوم بیاردنه که ات‌خله آدِم مفتی لباس بَییتِن وسّه بمردنه. (یورونیوز)