ویرزون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ شر (فرانسه) دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۸٬۱۴۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین