ودی اتا شهر هسته که ارمنستون ِآرارات استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۳٬۲۴۲ نفر جمعیت دانّه.

ودی
ودی
مکون

آرارات استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۱۳٬۲۴۲

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین