مختصات: شرقی‌°۱۴۲ شمالی‌°۴۳ / °۱۴۲شرقی °۴۳شمالی / ۱۴۲;۴۳

هوکایدو (جاپونی جه: 北海道، آینو جه: موسیر) جاپون دومین گتِ جزیره هسته که ونه گتی ۷۵۰۶۶ کیلومترموربع هسه. هوکایدو جاپون ِشمالی‌ترین قسمت دلوئه و تسوگارو تنگه وه ره هونشو جه سِوا کانده. ساپورو هم هوکایدوی نیشتنگاء هسته.

هوکایدو در شمال ژاپن

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "Hokkaidō," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokkaid%C5%8D&oldid=211248062

شابلون:جاپون کشوری تقسیمات