شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: هولی (گجگجی بیری).

هولی ِجشن ( انگلیسی جه: Holi Festival) اتا از رسمی‌عیدون هند هسته.

اهالی اتا منطقه در حال برگزاری مراسم هولی؛ از اعیاد مهم مردم هند

تاریخچهدچی‌ین

جشن هولی یا «جشن رنگ‌ها» نام مراسمی هسته که هرساله، اوائل ماه مارس و هم‌گادر با شروع بهار کشور هند دله برگزار وونه. مردم این زمون که مطابق تقویم هندی تعطیل رسمی هسته، پایان زمستون و شروع بهار ره جشن گیرنه. این جشن دله بر اساس اتا سنت قدیمی، اهالی هر منطقه با ئو و رنگدونه‌ئون دپاشنی‌ین هم‌دیگه سر و اجرای موسیقی و سِما، شادی کانّه. این رسوم دله، همهٔ افراد اعم از زن و مرد و پیر و جوون شرکت کانّه و باور دارنه که با برسی‌ین بهار، بار دیگه روشنایی تاریکی سَره پیروز بیّه. «جشن هولی» از اعیاد مهم مردم هند و نقطهٔ مقابل «جشن دیوالی» هسته که اول فصل سِرما برگزار وونه.


منابعدچی‌ین