هندی زوون (هندی جه: हिन्दी یا हिंदी) أتا زوون نوم هسه که هند شمال و میون دله گنشور دانّه. اینتا زوون هند رسمی‌زوون هسه. وه سانسکریت زوون جه دمباله بَییته. اینتا زوون ره أتا ویژه خط جا نویسنّه. اینتا زوون گنشکرون جمعیت ۵۲۸ میلیون نفر هسته.

هندی زوون اینجاهان، مردم ِماری‌زوون هسته

منابعدچی‌ین