هِستیا (به یونانی: Ἑστία) یونان اسطوره‌ئون دله، ایزدبانوی باکرهٔ اجاق‌خنه و کانون خانواده بی‌یه.

اساطیر یونان باستون
نگره‌ای از پیکره هستیا
هستیا
جنسیت: مونث
پییر: کرونوس
مار: رئا
فامیلون: زئوس خاخر
بمردن: نامیرا
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

وه گت‌ترین خاخر زئوس بئه و تموم مراسم خانوادگی دله قربونی گینه. رومیون هم وه ره با نوم وستا دونستنه.

هستیا اتا از سه‌تا گت الههٔ نسل اول المپ نشینون (هرا، دیمیتر و هستیا) جه بئه که با زئوس، پوسیدون و هادس وچون کرونوس و رئا بینه. وه در اصل اتا از دوازده خدای المپ‌نشین بئه، اما شه جا ره به هفائیستوس هدائه تا به مراقبت از تش مقدس اجاق المپ بوره.

منابعدچی‌ین

جستارهای وابستهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که هستیا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.