هربرت هوور متحده ایالات آمریکای ۳۱اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سی و شیشمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۹۲۹ تا ۴ مارس ۱۹۳۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، چارلز کورتیس ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

هربرت هوور
هربرت هوور ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۹۲۹ تا ۴ مارس ۱۹۳۳
ترتیب ۳۱اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) چارلز کورتیس
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین