نیجر اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

پرچم اف نیجر

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی ۱۲۶۷۰۰۰ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۷/۶ میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم نیامی هسه.

فرهنگدچی‌ین

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم فرانک هسه.

تاریخدچی‌ین

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین