اصلی منوی ِوا هاکردن
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: روجا (کتاب).
روجای ماهواره‌یی عکس

روجا یا زهره (فارسی جه: ناهید) اتا سیاره نوم هسته که خورشیدی منظومه دله دره. وه ره فارسی دله ناهید و عربی دله زهره هم گانّه ونه لاتین نوم Venus (ونوس) هسه. وه خله زمین ره موندنه. ونه قطر ۱۲۲۵۰ کیلومترو ونه فاصله خورشید جه ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ کیلومتر هسه. روجا ۲۲۵ روز اتا بار خورشید دور و ۲۴۳ روز اتا بار شه دور چرخ گنّه. وه خورشیدی منظومه دله، نزدیکترین سیاره زمین جه هسه. ونه سطح ِدما ۴۷۰ درجه جه رسنه. روجا خله سو دانّه و همینسه مازرونی فرنگ دله خله معروف اساره حساب انه.

منابعدچی‌ین