مشتری اتا از خورشیدی منظومه سیاره‌ها هسه. مشتری گت‌ترین سیاره خورشیدی منظومه هسه که ۱۳۰۰ بار زمین توم گت تر هسه.ونه قطر ۱۴۲۰۰۰ کیلومتر هسه.ونه فاصله تا خورشید ۷۷۸۰۰۰۰۰۰ کیلومتر هسه.وه هر ۱۲ سال اتا بار خور شید دور هر ۹ساعت و۵۴ دقیقه اتا بار شه دور چرخ گیرنه(با سرعت ۳۶۰۰کیلومتر اتا ساعت دله)مشتری ۱۴ تا ماه دارنه که چهار تا ره گالیله ماها گنه.ونه گت‌ترین ماه نوم کالیستو هسه.

خورشیدی منظومه
Solar System XXVII.png
خورشید
سیارات:عطارد - روجا - زمین - مریخ -مشتری - زحل - اورانوس - نپتون
پچیک‌سیارات:پلوتو-سرس-اریس-ماکی‌ماکی-هائومیا
دیگرون: ماه - دمباله‌دارون - کایپر کمربند - سیارکون کمربند - اورت ابر