ابوالقاسم محمود بن سبکتکین یا سلطان محمود غزنوی غزنویون مؤسس بی‌یه. سلطان محمود ِجنگ‌ها هند دله خله معروف هستنه. وه اولین مسلمون ِحاکم بی‌یه که شه نوم ره «سلطان» هاکرده تا خلافت جه سِوا بَواشه. وه غزنه ره شه نیشتنگا هاکرده.

محمود و ایاز. سلطان محمود (سرخ ِجمه جه) شیخ ِدَ ره فشار دِنه.

منابعدچی‌ین

  • تاریخ عمومی ایران، عباس اقبال آشتیانی

شابلون:غزنویون