اصلی منوی ِوا هاکردن
پرچم اف مالاوی

مالاوی اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

فهرست

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۱۸۴۸۴ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۱۰میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم لیلونگوه هسه.

فرهنگدچی‌ین

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم کواچا هسه.

تاریخدچی‌ین

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین