لیزیو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ کالوادوس دله دره. اینتا شهر نرماندی سفلی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۳٬۳۴۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین