فینکس سانز، (انگلیسی جه: Phoenix Suns) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر فینیکس هسته که آریزونا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم غرب کونفرانس کنفرانس دله دره و پاسیفیک منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

رسمی وبگاهدچی‌ین