عمر بن فرخان طبری يا ابوحفص عومربن فرخان طبری موهندس و طراح شهر بغداد ، مونجم ، موترجم(برگردونده) از پیشگامون دانش ریاضی ، هیات ، نوجوم و معماری ئو از گتترین دانشمندون مازرون در سده دیّم هجری قمری آمل کنار هکته. وه که به زوونای پهلوی ، عربی ئو فارسی کاملا مسلط بیه ، اتا از پیشگامون ترجومه(بگردسن) ئیران دله بشومار شونه. ابو حفص طبری بدون شک از گتون علم ئیران بشومار اموئه و ابو مشعر باغی در مقوم ئو مرتبه علمی ، وه ره با ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی ، فیلسوف عرب مقایسة کانده . ازجومله آثار به جابموندسه از وه عبارتنه از: الاربعه بطلمیوس ، جوامع الاسرار فی علم النوجوم ئو کیتاب موختصر مدخل القیصرانی فی احکام النوجوم . تاریخ بمردن اینتا دانشمند هم میثل تاریخ ولادت وه با وجود کوششای زیاد به دس نمو.

منبعدچی‌ین